ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

นายอำเภอเมืองประจวบจัดทำบุญ โอกาสวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี 2566 พร้อมนำชุมชนคนสู้เหล้า ชวนงดเหล้าเข้าพรรษางานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย

นายอำเภอเมืองประจวบจัดทำบุญ โอกาสวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี 2566 พร้อมนำชุมชนคนสู้เหล้า ชวนงดเหล้าเข้าพรรษางานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ส.ค.2566 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 โดยมี พ.ต.อ.ไพทูล พรมเขียนผกก.สภ.เมืองประจวบฯ พ.อ.สมพร น้อยอุทัย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด นางบุญเยี่ยม วินิจ นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ นายไชยพงศ์ บัวไสว นายก อบต.ห้วยทราย นายนคร ศรีสุทานันท์ รองนายก อบต.อ่าวน้อย พ.ต.ท.วิชัย สางาม รอง ผกก.สภ.คลองวาฬ น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ประจวบฯ ส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในทุกตำบลและหมู่บ้าน จำนวน 234 คน เข้าร่วม

โดยทั้งนี้ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดธรรมิการามวรวิหาร สวดอาราธนาศีล สวดเจริญพระพุทธมนต์ และรับการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแบบใส่ปิ่นโต

ต่อมา นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอ ประธานในพิธี ได้อ่านสารจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใจความว่า “ เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2566 ซึ่งมีวาระครบรอบ 131 ปี ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคน ซึ่งถือเป็นตัวแทนของภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและดูแลความสงบเรียบร้อยในตำบล หมู่บ้าน ชุมชน อีกทั้งยังประสานการดำเนินงานภาครัฐกับประชาชน โดยเฉพาะงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม ตลอดจนเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาค และบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในการแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้ง เพื่อสร้างความสงบสุขในพื้นที่ ผมขอชื่นซมและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ ด้วยความรู้ความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี และมีความซื่อสัตย์สุจริต และทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีมีสุขตลอดไป”
จากนั้น นายอำเภอเมือง ยังได้อ่านสารจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ต่อมาได้จัดให้มีพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 ให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย ชั้นที่ 2 น.ส.สายไหม เปรมประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลอ่าวน้อย รับเงินรางวัล 2,000 บาท ชั้นที่ 1 น.ส.มณเฑียร ศรวิไล แพทย์ประจำตำบลคลองวาฬ รับเงินรางวัล 2.000 บาท และนายสุรศักดิ์ ภูศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลอ่าวน้อย รับเงินรางวัล 1,000 บาท นอกจากนี้ มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ บ้านวังมะเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย และมอบรางวัลให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติงานดีเด่นของแต่ละตำบล ประกอบด้วย นายบุญธรรม เชื้อนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบ่อนอก นายณรงค์ โตมอญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลอ่าวน้อย นายจตุพร เย็นจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะหลัก นายสายฝน ศรจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองวาฬ นายเกรียงไกร แก้วแก่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย


จากนั้น ได้มีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม และได้เชิญหน่วยงาน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบฯ โดยมี น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ พร้อมเครือข่ายในแต่ละชุมชนคนสู้เหล้าอำเภอเมืองฯ เพื่อเชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมรณรงค์เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา โดยประชาสัมพันธ์การจัดงานบุญประเพณี และเทศกาลต่างๆในแต่ละพื้นที่ ปลอดเหล้าปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุความสูญเสีย ลดปัญหาทะเลาะวิวาท อาชญากรรม และความรุนแรงในครอบครัว อาทิ งานกาชาด งานบวช งานแต่ง งานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานแข่งเรือ งานเทศกาลอาหาร งานศพ งานไทยทรงดำ งานเกษียณอายุ งานสวดมนต์ข้ามปี งานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน งานเลี้ยงอาสาสมัครในหมู่บ้าน อีกทั้งไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และชุมชน ////////////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 098-568-1744