ข่าวทั่วไป

กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุข สนับสนุนงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สนับสนุนงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมผู้นำชุมชนในพื้นที่ มอบเงินจำนวน 60,000 บาท สนับสนุนการจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และ นายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน และอุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน โดยมีพิธีทางศาสนา การอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น รวมถึงมอบประกาศนียบัตรแก่คนดีศรีตำบลแต่ละตำบลในพื้นที่ อ.บางสะพาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 098-568-1744