ข่าวทั่วไปท่องเที่ยว

จันทบุรี-เกษตรจังหวัดจันทบุรีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566

จันทบุรี-เกษตรจังหวัดจันทบุรีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริม ยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณ ขับเคลื่อนพัฒนางานด้านการเกษตรพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
วันนี้ ( 10 ส.ค.66 ) ที่โถงแสงจันท์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2566 โดย นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนเกษตรกร องค์กรภาคการเกษตรร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณ ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้เกิดการยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามและสร้างขวัญกำลังใจเกิดความภาคภูมิใจในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานด้านการเกษตร จำนวน 7 กิจกรรม รวม 21 รางวัล อาทิศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแก่งหางแมว รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอ อำเภอขลุง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภออำเภอนายายอาม // การคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ // การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ // การคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านแถวคลองพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ // การคัดเลือก Young Smart Farmer ดีเด่น จังหวัดจันทบุรี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิริพรรณ เจริญแพทย์ YSF อำเภอเขาคิชฌกูฏ // รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนมัธยมท่าแคลง ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี // รางวัลบุคลาทางการเกษตรดีเด่น ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประเทศ ได้แก่ นางสาวกัญญาภัค สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนมัธยมท่าแคลง


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าการเกษตรจากเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนปลาส้มที่รัก วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชุมชนทรายขาว วิสาหกิจชุมชนเสื่อกกจันทบูร วิสาหกิจชุมชนกองทุนสวัสดิการตำบลเกวียนหัก ลุงอี๊ด ตลาดเกษตรกร Farm shop by YSF และร้าน อโวกาโด้ พลอยจันท์ เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่าย การตลาด และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรจากผลสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีสู่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก