ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกและเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ประจำปี 2566

ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกและเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ประจำปี 2566
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ร่วมกับ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกและเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ประจำปี 2566” ครั้งที่ 4 ด้วยการนำคณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 69 คน นำโดย นายวุฒิพงษ์ วงษ์อนันต์ ประธาน อสม. นางรพีพรรณ ศักดามินทร์ ประธาน ทสม. นางณัฐทยา สลัดทุกข์ คณะกรรมการ คพรฟ. และนายปิยพัชรพล พลศรี ผู้แทนจาก รพ.สต.บางหัวเสือ เยี่ยมชมเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมได้สื่อสารภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. อย่างถูกต้องชัดเจนในเชิงประจักษ์


กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยาย ได้แก่ 1) สรุปภารกิจของเขื่อนวชิราลงกรณ โดย น.ส.อริยา ก้านทอง วิทยากรระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ / 2) รายงานความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 5-7 โดย นางสาวภิญญา อินนุกูล หัวหน้าแผนกสร้างสัมพันธ์ชุมชนพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (หสชร-พ.) / 3) รายงานความก้าวหน้าการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดย นายนลชำนาญ ชมดวง หัวหน้ากองเครื่องกลและระบบควบคุม (กคร-ฟ.)


ในโอกาสนี้ นายนพพล พันธุ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 (ช.อขว-1.) และ น.ส.สงกรานต์ พูลขวัญ หัวหน้ากองสานสัมพันธ์และกิจกรรมชุมชน (กสกช-พ.) ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะดังกล่าว ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี
*************************
สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ