ข่าวทั่วไป

” Smart Knowledge ” มณฑลทหารบกที่ 37 จับมือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ฝึกฝีมือ workshop ให้ ‘ทหาร’ เตรียมการปลดประจำการ ” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิต “

” Smart Knowledge ” มณฑลทหารบกที่ 37 จับมือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ฝึกฝีมือ workshop ให้ ‘ทหาร’ เตรียมการปลดประจำการ ” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิต ”

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพลทหารกองประจำการที่กำลังจะครบปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เปิดการฝึกอบรมการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ซึ่งเป็นทหารเตรียมการรอปลดประจำการ จำนวน 71 นาย มีจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ วิชาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก, งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร , งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม และงานก่อสร้าง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของทหารกองประจำการที่รับใช้ประเทศชาติมาด้วยความเสียสละ และ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลทหารกองประจำการในสังกัดของกองทัพบก ให้มีความรู้ด้านวิชาชีพในระหว่างการรับราชการทหาร และสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุข , เป็นพลเมืองที่ดี มีการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเมื่อปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนแล้ว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมและการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมทั้งเปิดปฏิบัติการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง workshop ในการทำชิ้นงานด้านงานช่าง ณ ห้องฝึกอบรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


มณฑลทหารบกที่ 37 ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดปลดประจำการ ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 ในการเสริมสร้างความรู้ และเทคโนโลยี Smart Knowledge ให้มีความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ , ความรู้ทั่วไป และความรู้ทางเทคโนโลยี ควบคู่กันไป เพื่อให้ทหารกองประจำการมีทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภายหลังปลดจากกองประจำการ

สำหรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานทหารก่อนปลดประจำการในครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะฝีมือให้กับทหารที่กำลังจะปลดประจำการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิลำเนาของตนเอง โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก, งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร , งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม และงานก่อสร้าง ถือว่าเป็นสาขาอาชีพที่ค่อนข้างขาดแคลนของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ การฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ของมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรทหารกองประจำการให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพเพื่อสร้างโอกาส การมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทหารกองประจำการหลังปลดประจำการไปแล้วอันจะเห็น ได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไปควรได้รับการฝึกอาชีพเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างเสริมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา และสภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพการดำรงชีวิตต่อไป

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร.0990505989