ข่าวทั่วไป

Protect & Caring for society “ทหาร มทบ.39 การ์ดอย่าตก” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กำหนดใช้มาตรการคุมเข้ม นำทหารจิตอาสา ตรวจคัดกรอง ไวรัส COVID-19

Protect & Caring for society “ทหาร มทบ.39 การ์ดอย่าตก” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กำหนดใช้มาตรการคุมเข้ม นำทหารจิตอาสา ตรวจคัดกรอง ไวรัส COVID-19 “กำลังพล-บุคคลภายนอก” เข้า – ออกทุกค่าย หน่วยทหาร เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบ AI – ยิงอินฟาเรด อบรมเข้มข้น เน้นทักษะใหม่ “Reskill”

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบหมายให้หน่วยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยความเข้มงวดกวดขัน ในการตรวจคัดกรองผู้ที่ผ่าน เข้า – ออก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ให้กำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 39 ประชาชนผู้เดินทางมาติดต่อราชการกำลังพลที่ปฏิบัติงานและพักอาศัยภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการที่เคร่งครัด ดังนี้

 

1. การตรวจสอบแรงงาน ที่เดินทางมาทำการก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัยของทางราชการ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2. ทำการตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลที่ผ่านเข้า -ออก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุกคน

3. ตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพล และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 โดยผ่านระบบ application ในการสแกน QR Code เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการผ่านเข้า – ออก ทุกคน

ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง….เข้ามาทำข่าวประชาสัมพันธ์สัมภาษณ์ ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ” ถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในหน่วยทหาร

โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดเผยว่า ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 กำชับให้ทุกส่วนงานได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค พร้อมทั้งจัดให้ ทหารจิตอาสาพระราชทาน ทหารเสนารักษ์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำกับกำลังพล อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้มงวดมาตรการป้องกันในหน่วยทหาร ครอบคลุมครอบครัวกำลังพล เน้นการตระหนักรู้และป้องกันในทุกมาตรการ โดยขณะนี้ได้ออกมาตรการป้องกันการสัมผัสโรคในสำนักงาน ค่ายทหาร ให้ทุกส่วนงานปฏิบัติ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ การใช้เจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือในสำนักงาน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเข้าสำนักงาน ด้วยการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบ AI ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส รูปแบบเครื่อง Thermoscan เพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เดินผ่านโดยไม่สัมผัส, การตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบไม่สัมผัสหรือกด และติดสติกเกอร์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว

ผบ.มทบ.39 กล่าวเพิ่มเติมว่า…..

….ได้ขันน็อตอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบ AI ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส สร้างทหารพันธุ์ใหม่ New Growth Engine ทันสมัยต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมถึงเข้าใจถึงการเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน การทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนและหลังการปฎิบัติงานในทุกวัน การใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เป็นต้น ตลอดจนช่วยเพิ่มศักยภาพขั้นสูงทั้งในด้านทักษะปฏิบัติและองค์ความรู้สมัยใหม่ให้กับกำลังพล ทหารจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง/จุดตรวจ และเป็นการสอดรับกับนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 3 ” Smart Knowledge ให้กำลังพลได้มีความรู้ทางเทคโนโลยี ” ด้วย “เพื่อให้เกิดทักษะใหม่หรือที่เรียกว่า การ Reskill” ป้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สำหรับมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของมณฑลทหารบกที่ 39 นี้ เพื่อความปลอดภัย ลดอัตราเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ครอบครัวกำลังพลในพื้นที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้กำหนดมาตาการ ตรวจคัดกรองกำลังพล และประชาชน ที่เข้ามาทำงานและติดต่อราชการในหน่วยทหาร จะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายทุกคน ก่อนผ่านจุดตรวจกองรักษาการณ์ ผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบยิงอินฟาเรด โดยได้สั่งการให้กำหนดประตูทางเข้า – ออก ภายในค่ายให้เหลือเฉพาะช่องทางหลัก เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจคัดกรอง

ส่วนกำลังพลได้มีการดำเนินการตัวคัดกรองเป็นรายบุคคล ก่อนขึ้นปฏิบัติงานทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น พร้อมตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่กำลังพลก่อนเข้าปฏิบัติงาน สำหรับทหารกองประจำการ ที่ลาพักตามภูมิลำเนา เมื่อเดินทางกลับเข้าหน่วย จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจสอบซักประวัติก่อนว่า ระหว่างการลาพัก ว่าได้เดินทางไปที่ได้บ้างมีจุดพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดหรือไม่ ป่วยมีไข้ระหว่างลาพักหรือไม่ และตั้งมีการตรวจวัดคัดกรองอีกครั้งก่อนเข้าหน่วย

ส่วนการรับประทานอาหารของ กำลังพลทุกนาย ที่รับประทานอาหารในโรงเลี้ยงหรือห้องรับประทานอาหาร ก่อนเข้ารับประทานอาหารทุก 3 มื้อ ต้องผ่านการล้างมือ และรับภาชนะใส่อาหาร แบบเฉพาะส่วนบุคคล จัดตั้งโต๊ะอาหารใหม่ ตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างกันพอสมควร ส่วนน้ำดื่มให้กำลังพลนำแก้วน้ำของตนเองมาสำหรับในการใช้ดื่มน้ำ และเก็บล้างทำความสะอาดภาชนะของตนเองด้วยตนเองทุกครั้ง ทุกวัน

มาตรการดังกล่าวนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เน้นย้ำและกำชับให้กำลังพลทุกนาย ทุกระดับชั้น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง/จุดตรวจและกองรักษาการณ์ ได้ถือยึดปฏิบัติเป็นประจำทุกวันอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ครอบครัวกำลังพล รวมถึงส่วนราชการ หน่วยงาน ประชาชนผู้เดินทางมาติดต่อราชการภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร. 0990505989