ข่าวทั่วไป

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ AOT พี่อาสา “กิจกรรม First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” ประจำปี 2566

วันที่ 25 ก.ย.66 ที่ผ่านมา นางสุวิชา ทองสิมา ผู้ชำนาญการ 8 ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ AOT พี่อาสา “กิจกรรม First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย ” กิจกรรม First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” นั้นเป็นการอบรมให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนและชุมชนโดยรอบ ทสภ.

นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มอบชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จำนวน 60 ชุด และชุมชนหมู่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 ชุด พร้อมทั้งชุดอุปกรณ์ป้องกัน covid 19 มอบให้กับโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จำนวน 1 ชุด และชุมชนหมู่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนด้วย ทั้งนี้ การจัดโครงการ AOT พี่อาสา “กิจกรรม First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” ประจำปี 2566 ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ ทสภ. ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ / ปัณรักษ์ สีหาวัตร