ข่าวทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อยประจำปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อยประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อย ประจำปี 2564 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยว การบริการ สนใจฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์น้อยประจำท้องถิ่นซึ่งในปีนี้ ได้จัดทำโครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อยขึ้น เป็นปีที่ 12 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรีนของสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วม


กิจกรรมเป็นจำนวนมาก แต่คัดเลือกให้เหลือเพียง 50 คน เพื่อเป็นการเลือกนักเรียนที่เล็งเห็นว่ามีบุคลิกภาพและมีความพร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย
จะได้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ของจังหวัดนครสวรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโรงเรียนเข้ารับการอบรมในปีนี้รวมทั้งสิ้น 50 คน ประกอบไปด้วยโรงเรียนอนุชนวัฒนา 5 คน- โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 5 คน -โรงเรียนเซนต์โยเซนนครสวรรค์ 2 คน – โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 2 คน – โรงเรียนพาณิชย์สงเคราะห์ 2 คน – โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 คน – โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 1 คน -โรงเรียนเทศบาลวัดเกรียงไกรใต้ 1 คน – โรงเรียนวัดพระนอน 3 คน – โรงเรียนวิชาวดี 25 คน
นอกจากนั้น อบจ.นครสวรรค์ ยังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดให้มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกันในภูมิภาค เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาแก่นักเรีย นักศึกษา เยาวชนและประชาชน และยังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจร สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มา
เที่ยวจังหวัดนครสวรรค้ ได้มากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ ประชาชในพื้นที่และใกล้เคียง สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ ได้อีกทางหนึ่ง และยังได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของบึงบอระเพ็ดในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี เช่น เทศกาลเย็นดูดาวเช้าดูนก เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสกรานต์ ฯลฯ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก
(เสียงสัมภาษณ์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดช ภูชสส์ ศิริวัฒนาเดชากุล ร.ร. เซนต์โยเซฟนครสวรรค์)
พิสิษฐ์ รื่นเกษมข่าว โทร 099 3396 4 4 4 รายงาน