ข่าวทั่วไป

วัดจันทนารามจังหวัดจันทบุรี จัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปีที่ 101 ร่วมทำบุญปิดทองพระขอพร ขอขมาพระแม่คงคา

วัดจันทนารามจังหวัดจันทบุรี จัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปีที่ 101 ร่วมทำบุญปิดทองพระขอพร ขอขมาพระแม่คงคา

 


บ่ายวันนี้ ( 29 ต.ค.63 ) ที่ วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีพระธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติจังหวัดจันทบุรี และพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีเปิดงาน

 

การจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมได้มีความรัก สมัครสมาน สามัคคี โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 ตุลาคม รวม 3 วัน เน้นความเรียบง่าย รักษา สืบทอด ประเพณีอันดีงามถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามของชาติไทย ให้คงอยู่สืบไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 เปิดโอกาสให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสงบ ร่มเย็น พร้อมขอขมาแม่พระคงคาตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ ขณะที่จังหวัดจันทบุรี ได้ออกประกาศแจ้งเตือนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย งดเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่อนุญาตให้จำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก