ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวประชุม

อบจ.สงขลา จัดปัจฉิมนิเทศผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร เดินหน้าบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุล เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม

06-11-66 พี่เสือ นักข่าวสงขลา
อบจ.สงขลา จัดปัจฉิมนิเทศผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร เดินหน้าบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุล เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม
ช่วงบ่ายวันนี้ (6 พ.ย. 66) ที่ ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี นายอำเภอสิงหนคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนองค์กรชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก


นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าววว่า อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านทรัพยากรน้ำแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นชุมชนที่ความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การเกษตรกรรม การประมง และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัด แต่เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มขนาบด้วย ทะเลอ่าวไทย และทะเลสาบสงขลา จึงมักจะประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูมรสุมเป็นประจำทุกปี ประกอบกับในปัจจุบัน มีการขยายตัวของชุมชนที่มีความหนาแน่น ส่งผลกระทบต่อการกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชน อีกทั้ง ยังประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำ ของภาคเกษตรกรรม ในฤดูแล้ง ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม และการพัฒนาพื้นที่อำเภอสิงหนครเป็นอย่างมาก


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการโครงการ เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ให้เกิดความสมดุล เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ จึงได้ดำเนินการโครงการ จัดทำผังแม่บท การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องให้ความสำคัญ ของการดำเนินการในรูปแบบ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มองค์กร และเครือข่ายต่างๆ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในวันนี้ เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาของโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการนำไป ประกอบการศึกษาให้เหมาะสม โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา จะก่อให้เกิดการบริหารจัดน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแบบแผนแม่บทในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในอนาคตต่อไป


ด้าน นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง อบจ.สงขลา กล่าวว่า จากปัญหาอุทกภัย ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาการระบายน้ำ และปัญหาน้ำแล้ง เป็นปัญหาที่ทำให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประสบความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี โดยที่มีสาเหตุมาจากศักยภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูสรสุม ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนที่มีผลต่อการกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนและประชาชนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในฤดูแล้ง ยังเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่มีจำกัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงลา จึงดำเนินการโครงการ จัดทำผังแม่บท การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และได้ว่าจ้าง บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา เพื่อจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจจัดทำฐานข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรายงานหรือแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา , เพื่อจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา , เพื่อจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาการระบายน้ำ และปัญหาน้ำแล้ง ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเพื่อออกแบบ และประมาณราคา โครงการบริหารจัดการน้ำตามแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


โดยการดำเนินงานโครงการ ได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการของโครงการ และได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 10 กลุ่ม ในพื้นที่ 11 ตำบล ของอำเภอสิงหนคร ในระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสำหรับการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ โดยให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษา และการจัดทำแผนงานโครงการบริหารจัดหารน้ำ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ต่อไป