ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ปทุมธานี – ชื่นชมเจ้าหน้าที่บริการถึงบ้าน ทำบัตรประชาชนใช้ได้ตลอดชีพให้ผู้สูงวัยอายุ 100 ปี

ปทุมธานี ชื่นชมเจ้าหน้าที่บริการถึงบ้าน ทำบัตรประชาชนใช้ได้ตลอดชีพให้ผู้สูงวัยอายุ 100 ปี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกับพระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และผู้ใจบุญ ลงพื้นที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี จำนวน 2 ราย นำสิ่งของไปมอบ พร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ได้ตลอดชีพให้ถึงที่บ้าน โดยยึดหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ)
พบผู้สูงอายุที่อายุเกิน 100 ปี ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 2 ราย โดยทั้ง 2 ราย อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นางถนอม อิ่มเย็น อายุ 100 ปี และนายแบน แสนสน อายุ 102 ปี นายอำเภอลาดหลุมแก้วร่วมกับเจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้วลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน พบว่าผู้สูงอายุทั้ง 2 ราย มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตนเองได้ อารมณ์ดี พูดคุยโต้ตอบได้ โดยมีทีม อสม. ครอบครัวลูกหลานดูแลอย่างใกล้ชิด นายอำเภอลาดหลุมแก้วได้ให้กำลังใจ ชื่นชมในการใช้ชีวิตให้มีอายุยืนยาว พร้อมสอบถามความต้องการ และสอบถามแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อให้มีอายุยืน ผู้สูงอายุทั้ง 2 ราย ได้พูดคุยและกล่าวขอบคุณท่านนายอำเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้มาเยี่ยม บอกอยากให้ทุกคนอายุยืนและแข็งแรงเหมือนตน พร้อมเผยเคล็ดลับอายุยืน อย่าเครียด ให้มีสุขภาพจิตที่ดี แนะกินผักพื้นบ้าน ปลา กล้วยน้ำว้า ทำให้อายุยืน


การลงพื้นที่ในครั้งนี้อำเภอลาดหลุมแก้วได้จัดเตรียมถุงห่วงใย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ มอบให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 2 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ลดค่าครองชีพ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และยังได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร ซึ่งท่านได้ร่วมมอบสิ่งของ มอบธรรม มอบทาน ในครั้งนี้ด้วย สร้างความปลาบปลื้มใจให้ผู้สูงอายุทั้ง 2 ราย เป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้นำทีมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 จังหวัดปทุมธานี และสำนักทะเบียนอำเภอลาดหลุมแก้ว ไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ได้ตลอดชีพให้ถึงที่บ้านด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอได้ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน


นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว เปิดเผยว่า พบผู้สูงอายุที่อายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว แสดงให้เห็นว่า คนลาดหลุมแก้วมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้คนลาดหลุมแก้วมีอายุยืนขึ้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ) ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี และนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุตลอดจนญาติพี่น้องเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีสุขภาพร่างกายดี สุขภาพจิตดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้รับสวัสดิการและการบริการทางสุขภาพอย่างเหมาะสม พร้อมฝากทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข