ข้าราชการไทยช่วยชาวบ้าน

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารช่างที่ 3 ประชุมรับมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พร้อมเยี่ยมดูแลบุตรหลานกำลังพล เสริมขวัญบำรุงใจ

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารช่างที่ 3 ประชุมรับมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พร้อมเยี่ยมดูแลบุตรหลานกำลังพล เสริมขวัญบำรุงใจ

พันเอก หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา กรมทหารช่างที่ 3 พร้อมคณะ ประชุมสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กรมทหารช่างที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม กองบังคับการกรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อ รับมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงาน โดย สมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา กรมทหารช่างที่ 3 พร้อมพยาบาลและแพทย์ประจำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข เยี่ยมภรรยากำลังพลและเด็กแรกคลอด มอบสิ่งของและเงินบำรุงขวัญ จำนวน 1 ราย รวมถึงเยี่ยมบุตรกำลังพลผู้มีความทุพพลภาพ อายุ 19 ปี จำนวน 1 ราย โดยได้มอบแนวทางการขอสนับสนุนงบประมาณสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ บ้านพัก กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พร้อมกันนี้ ตรวจเยี่ยมศูยน์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ปลูกต้นไม้ร่วมกับลูกหลานกำลังพล มอบขนม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

# สร้างความสุข อบอุ่นใจ