ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยการให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ระหว่างเรือนจำกลางสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ สถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบ่อ ณ ห้องประชุมโพทะเล แกรนด์ ฮอลล์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

โดยทั้ง 12 หน่วยงาน มีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ และครอบครัว เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และสามาถนำวิชาความรู้ที่ได้รับระหว่างต้องโทษมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ต่อไป

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ / ปัณรักษ์ สีหาวัตร