ข่าวทั่วไป

อบจ.พิษณุโลก นำกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัดป่าคายสุทธาราม ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์

อบจ.พิษณุโลก นำกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัดป่าคายสุทธาราม ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต และพุทธศาสนิกชน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วัดป่าคายวิสุทธาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีงานบุญกฐินสามัคคีของชาติและท้องถิ่นให้คงอยู่ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบสานประเพณีสืบต่อไป รวมทั้งเพื่อนำจตุปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินสามัคคีไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดต่อไป โดยในการทอดกฐินครั้งนี้ได้ยอดเงินทำบุญจำนวนทั้งสิ้น 173,737 บาท
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก