ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวประชุม

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อชี้แจง ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดินแลกน้ำ

พิษณุโลกนายก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ นำโดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นหัวหน้าคณะฯ โดยมีนายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการชลประทานพิษณุโลก นายวัชระ มาลัยมาตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นายวิบูลย์ ไธสงค์ ปลัดอำเภอวังทอง ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อชี้แจง ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดินแลกน้ำ

ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูบึงราชนก ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้ง พร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หรือระเบียบที่ให้อำนาจในการ ดำเนินการในโครงการดังกล่าวรวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก