ข่าวทั่วไป

ตราด – อบต.คลองใหญ่ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาตกปลา ครั้งที่ 10

ตราด/ อบต.คลองใหญ่ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาตกปลา ครั้งที่ 10

ประจำปี 2564 ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 8 พย.2563 นายอาภากร เจริญผล นายก อบต. คลองใหญ่ กล่าวรายงานการมอบรางวันผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวันต่างๆ พร้อมนายบุญส่ง สังข์ทอง รองนายก อบต.คลองใหญ่ นายธนาวุฒิ ธนากิจ กํานันตําบลคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับมอบรางวัล ประเภทปลาต่างๆ รวม 8 ชนิด รวมทั้งรางวัลไต๋เรือดีเด่น โดยมีนักตกปลาจำนวน 46 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ใช้เวลาในการแข่งขัน คือวันที่ 7-8 พย.2563
ซึ่งโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาของ อบต.คลองใหญ่ เป็นการจัดโครงการปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สิ่งแวดล้อมทางทะเลทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาตกปลาของตําบลคลองใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวผู้สนใจกีฬาตกปลาในประเทศ และภูมิภาคอื่นๆ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวผู้สนใจกีฬาตกปลา และนํามาซึ่งความเจริญด้านเศรษฐกิจของจังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ อันจะนําไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย
โดยในปีนี้ได้มีการแบ่งการแข่งขันตกปลาเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันตกปลาที่กลางทะเลและบนสะพานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ โดยจะมีปลาหลายประเภท เช่น ปลากระเบน ปลาเก๋า ปลาอังเกย ปลาอินทรีย์ ปลาสาก ปลากุเลา ปลาดุก ปลากด ปลาอีโปง และปลาจวดเป็นต้น

ในการจัดงานในครั้งนี้ทาง อบต.คลองใหญ่ได้จัดเป็นประจําทุกปีในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ในคํ่าคืนนี้ก็ได้รับมอบรางวัล ส่วนผู้ที่ชนะเลิศประเภทปลารวม นํ้าหนักสูงสุด 37.67 กิโลกรัม คืน นายแป๋ว บ้านคลองขุด และชนะเลิศในแต่ละชนิดปลาเช่น ปลาอินทรีย์ ปลาสละ ปลาอังเกย ปลาปลาเก๋า ปลาสาก ปลาโฉมงาม ปลากุเลา และปลาสร้อยนกเขาเป็นต้น พร้อมรับถ้วยรางวัลและเงินสดจํานวนหนึ่ง ในการแข่งขันตกปลาทั้งชนะเลิศ รองชนะเลิศ และประเภทปลาตกต่างๆหลายชนิด รวมนํ้าหนักปลาได้ ทั้งหมดในปีนี้ 378.60 กิโลกรัม ซึ่งในปีนี้ไม่ดีเท่ากับปีที่ผ่านมามีอุปสรรคในการตกปลาคลื่นลมแรงฝนตกจึงทําให้แต่ละลําได้ปลาน้อยในปีนี้

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน

ตราด/ อบต.คลองใหญ่ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาตกปลา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 8 พย.2563 นายอาภากร เจริญผล นายก อบต. คลองใหญ่ กล่าวรายงานการมอบรางวันผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวันต่างๆ พร้อมนายบุญส่ง สังข์ทอง รองนายก อบต.คลองใหญ่ นายธนาวุฒิ ธนากิจ กํานันตําบลคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับมอบรางวัล ประเภทปลาต่างๆ รวม 8 ชนิด รวมทั้งรางวัลไต๋เรือดีเด่น โดยมีนักตกปลาจำนวน 46 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ใช้เวลาในการแข่งขัน คือวันที่ 7-8 พย.2563
ซึ่งโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาของ อบต.คลองใหญ่ เป็นการจัดโครงการปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สิ่งแวดล้อมทางทะเลทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาตกปลาของตําบลคลองใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวผู้สนใจกีฬาตกปลาในประเทศ และภูมิภาคอื่นๆ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวผู้สนใจกีฬาตกปลา และนํามาซึ่งความเจริญด้านเศรษฐกิจของจังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ อันจะนําไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย
โดยในปีนี้ได้มีการแบ่งการแข่งขันตกปลาเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันตกปลาที่กลางทะเลและบนสะพานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ โดยจะมีปลาหลายประเภท เช่น ปลากระเบน ปลาเก๋า ปลาอังเกย ปลาอินทรีย์ ปลาสาก ปลากุเลา ปลาดุก ปลากด ปลาอีโปง และปลาจวดเป็นต้น ในการจัดงานในครั้งนี้ทาง อบต.คลองใหญ่ได้จัดเป็นประจําทุกปีในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ในคํ่าคืนนี้ก็ได้รับมอบรางวัล ส่วนผู้ที่ชนะเลิศประเภทปลารวม นํ้าหนักสูงสุด 37.67 กิโลกรัม คืน นายแป๋ว บ้านคลองขุด และชนะเลิศในแต่ละชนิดปลาเช่น ปลาอินทรีย์ ปลาสละ ปลาอังเกย ปลาปลาเก๋า ปลาสาก ปลาโฉมงาม ปลากุเลา และปลาสร้อยนกเขาเป็นต้น พร้อมรับถ้วยรางวัลและเงินสดจํานวนหนึ่ง ในการแข่งขันตกปลาทั้งชนะเลิศ รองชนะเลิศ และประเภทปลาตกต่างๆหลายชนิด รวมนํ้าหนักปลาได้ ทั้งหมดในปีนี้ 378.60 กิโลกรัม ซึ่งในปีนี้ไม่ดีเท่ากับปีที่ผ่านมามีอุปสรรคในการตกปลาคลื่นลมแรงฝนตกจึงทําให้แต่ละลําได้ปลาน้อยในปีนี้

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน