ข้าราชการไทย

ฝึกความพร้อม เพื่อชำนาญ ทัพเรือภาคที่ 1 โดย กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ฝึกความพร้อม ด้านองค์บุคคล และ องค์วัตถุ

ฝึกความพร้อม เพื่อชำนาญ ทัพเรือภาคที่ 1 โดย กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ฝึกความพร้อม ด้านองค์บุคคล และ องค์วัตถุ
ตามนโยบาย ของ พลเรือโท สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 สำหรับเรือที่เข้าปฏิบัติราชการกับ ทัพเรือภาคที่ 1 นั้น จะต้องมีพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านองค์บุคคล และ องค์วัตถุ
โดยมีเรือที่ได้รับการฝึกประกอบด้วย ร.ล.รัตนโกสินตร์ ร.ล.ท้ายเหมือง และเรือ ต.992 ได้ทำการฝึกในส่วนของ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 ดังนี้


1.การฝึกตรวจค้น (MIOEX)
2.การฝึกค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (SAREX)
3.การฝึกรบผิวน้ำ (SURFEX) โดยให้เรือแต่ละลำ รายงานแลกเปลี่ยนเป้า และพล็อตเป้าติดตามสถานการณ์
ในการนี้ การฝึกเพื่อให้เรือที่เข้าปฏิบัติราชการกับ ทัพเรือภาคที่1 มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษากฏหมาย และให้ความช่วยเหลือ พี่ น้อง ประชาชน เมื่อยามมีภัยในพื้นที่รับผิดชอบ อ่าวไทยตอนบน ตลอด 24 ชม.

#ทัพเรือภาคที่1
#เทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคง
#Fit_for_the_Future

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 090-9535645
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334