ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

จังหวัดลพบุรี – พัฒนาชุมชนลพบุรีจัดโครงการรักษ์ภูษาศิลป์ถิ่นละโว้ผ้าไทยใส่สนุก สมาคมพัฒนาสตรีละโว้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดลพบุรี 120267 พัฒนาชุมชนลพบุรีจัดโครงการรักษ์ภูษาศิลป์ถิ่นละโว้ผ้าไทยใส่สนุก
สมาคมพัฒนาสตรีละโว้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม โครงการรักษ์ภูษาศิลป์ถิ่นละโว้ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าทอ และยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

เมื่อค่ำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการรักษ์ภูษาศิลป์ถิ่นละโว้ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี นางถาวร เหลืองทอง นายกสมาคมพัฒนาสตรีละโว้ นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลพบุรี คณะรองแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี ได้นำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริ”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยการเชิญชวนให้ส่วนราชการและพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรี ได้ใช้และสวมใส่ผ้าไทยในทุกวัน และทุกโอกาส เป็นการส่งเสริมให้ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทยได้ผลิตชิ้นงานก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของจังหวัดลพบุรีให้ทันสมัย ด้วยการออกแบบชุดผ้าไทยให้มีความสวยงามหลากหลายสไตล์ นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกิดแรงขับเคลื่อนในชุมชน ทำให้ประชาชนในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยตามโครงการรักษ์ภูษาศิลป์ถิ่นละโว้ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” แล้วยังจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการออกแบบและตัดเย็บผ้าไทยจากทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรีเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาการออกแบบตัดเย็บและผลิตชุด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”จากกลุ่มสตรี กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้และการสวมใส่ผ้าไทย ให้เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลายส่งผลกับจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนตลอดจนตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการสร้างพลังสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมหรือ “Soft Power”

สำหรับการจัดเดินแบบผ้าไทยปีนี้ ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย และนายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เดินแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์ นอกจากนี้ มีการประกวดการออกแบบและตัดเย็บผ้าไทยจำนวน 43 ชุด และการประกวดหนุ่ม – สาว ชาวละโว้ 2567 อีกด้วย
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090