ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี – ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระ ทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติฯ.ลงพื่นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาพื้นที ทับซ้อน และช้างป่าทำลายพืชไร่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระ ทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติฯ.ลงพื่นที่กาญจนบุรีตรวจสอบแก้ไขปัญหาพื้นที ทับซ้อน และช้างป่าทำลายพืชไร่

วันที่ 21 พฤษจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมจิตเกษม อาคารศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา เขื่อนท่าทุ่งนา (กฟผ.)หมู่ 1 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นตรวจสอบ ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าและการดูแลสัตว์ป่าจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีนายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจกระทรวงฯ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผู้อำนวยการ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาญจนบุรี นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)นายทศพร รักจันทร์ ผู้ พนวยการส่วยส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ 3(บ้านโป่ง)นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ รวมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) น.ส.ปภัสร์ลภัส แดงกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช้องสะเดา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และชาวตำบลช่อสะเดาเข้าร่วมประชุม

โดยก่อนที่คณะของนายนพดล พลเสน จะเข้าประชุมนั้น ได้มีชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกิน รวมทั้งปัญหาช้างป่ากว่า 50 คน เดินทางมารอบรับ โดยนำป้ายที่เขียนข้อความถึงความเดือดร้อนต่างๆมาชูให้นายนพดล ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งนายนภดล ได้กล่าวทักทายประชาชนด้วยดีและเป็นกันเอง พร้อมทั้งเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ซักถามข้อสงสัยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆสลับกันชี้แจงในการตอบปัญหาให้แก่ราษฎร เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดิน, ปัญหาช้างป่าบุกรุกทำลายพืชผลอาสิน, และแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่ภัยพิบัติ การประชุมในครั้งนี้ใช้เวลานานเกือบ 3ชั่วโมง จึงแล้วเสร็จ
นายนพดล พลเสน กล่าวว่า การลงพื้น ที่ในครั่งนี้ เพื่อติดตา และแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน และปัญหาช้างป่า ที่ลงมากินพืชไร่ของประชาชน พร้อมทั้งรับทำโครงการรั่วกันช้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช่างป่า ที่ลงมาทำลายพืชไร่
เกษร เสมจันทร์