ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ผู้ว่าฯ จันท์เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการ “แรงงานร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

🟡วันนี้ ( 1 พ.ค.67 ) ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาจันทบุรี) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567 โดยมีนายสุพัฒน์ กองเงิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงาน ในจังหวัดจันทบุรี

ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ National Labour Day เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงาน ได้มีกิจกรรมร่วมกันในวันแรงงานแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของแรงงานผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติร่วมถึงการสร้างความสมานฉันท์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการแรงงาน จึงมีการจัดงานวันแรงงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ จังหวัดจันทบุรีได้กำหนดจัดงานวันแรงงานภายใต้โครงการ “แรงงานร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน กิจกรรมตอบคำถาม ชิงรางวัล การเล่นเกมชิงรางวัล และนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีปรองดอง และพัฒนาวงการแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334