ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

จันทบุรี-จัดพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day (Kick – off) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ ( 1 พ.ค.67 ) ที่ โถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day (Kick – off) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาการ ให้จังหวัดทุกจังหวัดดูแลเรื่องความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยให้ส่วนราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สถาบันการศึกษา / องค์กรภาคเอกชน / ภาคประชาสังคม / และประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน / จิตอาสาภาคประชาชน / และประชาชนทั่วไป / ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือน / ห้างร้าน / อาคารสถานที่ทำการ / เพื่อให้ทุกพื้นที่ / มีทัศนียภาพที่สวยงาม / และเป็นระเบียบเรียบร้อย


โดยกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day / Kick – off ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 รวมถึงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีมหามงคลนี้ ในการนี้ จังหวัดจันทบุรี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเริ่มต้นจากส่วนราชการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ทำการปรับแต่งทัศนียภาพ และ ห้องปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจะจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมในระยะต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีมหามงคลนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334