ข่าวทั่วไป

รมช.ศึกษาฯ “ครูโอ๊ะ” พร้อม สส.สวาป ลงพื้นที่ กศน.ประจวบคีรีขันธ์ เผยพร้อมเดินหน้าทลายทุกข้อจำกัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล

รมช.ศึกษาฯ “ครูโอ๊ะ” พร้อม สส.สวาป ลงพื้นที่ กศน.ประจวบคีรีขันธ์ เผยพร้อมเดินหน้าทลายทุกข้อจำกัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมพลัง นายสวาป เผ่าประทาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับสะแก ลงพื้นที่สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทลายข้อจำกัดโดยใช้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นตัวนำ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งสร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน โดยมีความโดดเด่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. ONIE ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชาวบ้าน ตลอดจนวัฒนธรรมที่ดีงามของการเรียนรู้ เน้นงานฝีมือที่สามารถพัฒนาและเพิ่มคุณค่าของวัสดุท้องถิ่น และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สำหรับการเรียนการสอน กศน.ในปัจจุบัน ได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้เรียน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งการศึกษาพื้นฐานและในเรื่องของอาชีพที่สอดคล้องกับความก้าวหน้ากับโลกยุคดิจิทัล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทั้งด้านเวลา สาระการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมส่งเสริมให้ครู ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลายด้วย
“สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือว่าเป็นจังหวัดสำคัญมากอีกจังหวัดหนึ่ง เป็นที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวล เสมือนเป็นบ้านอีกหลังของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากมาย ภายใต้ความร่วมมือของ กศน.จังหวัด และ ผอ.กศน.อำเภอ ทุกอำเภอจังหวัด ที่ได้พัฒนาหลักสูตรหน้าที่พลเมือง ตามรอยพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีการสืบสานรักษาต่อยอดของรัชกาลที่ 10 เพื่อครองแผ่นดินโดยธรรม เป็นหลักสูตรที่สำคัญช่วยสร้างเสริมความรัก ความอบอุ่น ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ

 


สำหรับการต่อยอดผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีพื้นที่วางขายในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งการจัดหาสถานที่เพื่อสร้างอาคารของ กศน.จังหวัดและอำเภอเอง ซึ่งพบว่ายังมีความขาดแคลนสถานที่และงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้โดยมอบเลขาธิการ หารือและวางแผนถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการ
ทั้งยังสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณี ตลอดจนอาชีพท้องถิ่น อาทิ หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเมืองทองเนื้อเก้า ของ กศน.อ.บางสะพาน มีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาเก่าแก่ในท้องถิ่น โดยเปิดสอนมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งนักศึกษาที่จบออกไปสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม เพราะมีมูลค่าสูงกว่าทองคำปกติเป็นเท่าตัว ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “สายแร่ทอง” คลองทองบางสะพาน ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร จากตำบลร่อนทองถึงตำบลทองมงคล ทั้งนี้ได้ย้ำกับเลขาธิการ กศน. และบุคลากร ในการรักษา และต่อยอด โดยเน้นการสร้างสรรค์และสร้างเสริมอัตลักษณ์พิเศษของประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมสร้าง
สำหรับการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคของ กศน.ที่นี่ ได้รับประเด็นต่าง ๆ ไว้ กศน.เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบ หากเรื่องใดสามารถแก้ไขได้เลย ก็จะดำเนินการให้ทันที เพื่อทลายทุกข้อจำกัดทางการศึกษา โดยเฉพาะการขาดบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2), ความขาดแคลนงบประมาณซ่อมบำรุงรถโมบาย หรือรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งทุกปัญหาที่ครูพี่โอ๊ะได้รับรายงาน จะทำการรวบรวมนำเสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการแก้ไข ต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468