ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ผู้ว่าฯ ตาก ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดตาก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (13 มิ.ย. 67) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดตาก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2567

โดยมี นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยก่อนเริ่มประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนฯ ระดับประเทศ

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และติดตามเร่งรัดงานนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 , โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,การขยายโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามลำดับ

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก