ข่าวประชาสัมพันธ์

บ้านพักเด็กประจวบฯ ร่วมกับสภาเด็กอำเภอทับสะแก ฝึกอาชีพทำบัวลอยมะพร้าวอ่อนและข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อน ให้กับเยาวชนในพื้นที่

บ้านพักเด็กประจวบฯ ร่วมกับสภาเด็กอำเภอทับสะแก ฝึกอาชีพทำบัวลอยมะพร้าวอ่อนและข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อน ให้กับเยาวชนในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
ที่แหลมกุ่มรีสอร์ท ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพทำบัวลอยมะพร้าวอ่อน และข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อน ของเยาวชนสภาเด็กอำเภอทับสะแก

โดยมี น.ส.วารุณี ดอกจันทร์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ นายชัชวาล เกิดมาก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ อบต.เขาล้าน ( วิทยากร ) นายณัฐชานนท์ กลิ่นหอม เหรัญญิกของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอทับสะแก เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนในพื้นที่อำเภอทับสะแก ร่วมกิจกรรม

โดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอทับสะแก พิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ปัญหาครอบครัวยากจน รายได้น้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ
โดยสาเหตุของความยากจนมีทั้งปัจจัย ส่วนบุคคล เช่น การศึกษาต่ำ การขาดทักษะในการประกอบอาชีพ การไม่มีที่ดินทำกิน มีภาระหนี้สินมาก เป็นต้น และ ปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่นโครงสร้างของระบบราชการยังไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหาความยากจน โครงสร้างของกฎหมายยังปรับเปลี่ยนไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง และโครงสร้างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขาดประสิทธิภาพความเสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมที่รุนแรงขึ้น เป็นต้น

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอทับสะแก จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนในอำเภอทับสะแก มีความรู้ในการทำบัวลอยมะพร้าวอ่อนและ
ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อน จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอาชีพทำบัวลอย
มะพร้าวอ่อนและข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพทางเลือกได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ในตัวเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน

////////////////////////

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443