ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก มี นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และหัวน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ จากนั้นประธานในพิธีมอบกล้าไม้ ประกอบด้วย ต้นยางนา ประดู่ มะค่าโมง แคนา และต้นสัก จำนวน 72 ต้น ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก


ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กร มูลนิธิ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ร่วมกันดำเนินโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลยิ่งนี้


รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้และปลูกป่า ประกอบด้วย สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน พื้นที่ของเอกชน และพื้นที่อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ ป่าเสื่อมโทรมในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และป่าชายเลน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกไม้มีค่าอย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเองหรือพื้นที่ดำเนินการอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกล้าไม้สำหรับปลูกในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาศ ลดฝุ่นละอองหมอกควันและลดภาวะโลกร้อนต่อไป.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก