ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีมอบต้นกล้า “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบต้นกล้าต้นกล้า “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำ รวมถึงการคืนสภาพโครงสร้างของระบบนิเวศให้กับผืนป่าทั่วประเทศ โดยรวมพลังจิตอาสาของทุกภาคส่วนในการร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดพิธี มอบต้นกล้า “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 พร้อมพิธีเปิดในส่วนกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนฺตรี เป็นประธาน ในเวลา 13.00 น.


ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรบำไม้
สนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้ร่วมใจและบูรณาการปลูกตันไม้และปลูกปา พร้อมทั้งบำรุงรักษาตันไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการสนอง
พระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรปาไม้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม
ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นฟูพื้นที่บำเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน พื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้หรือปลูกปาและไม่มีปัญหากับราษฏร พื้นทีป่าเสื่อมโทรม ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคัดเลือก ตามความเหมาะสม

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ทีมข่าว สวท.ร้อยเอ็ด