ข่าวประชาสัมพันธ์

ลพบุรี – โครงการพัฒนา 72 สายน้ำเฉลิมพระเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ลพบุรี – โครงการพัฒนา 72 สายน้ำเฉลิมพระเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
……………………………………………………….
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ
จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ 121 ตำบล 1,122 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4.06 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 2.84 ล้านไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 305,000 ครัวเรือน มีระบบชลประทานจากโครงการ เขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ 0.67 ล้านไร่ ซึ่งทำให้มีแหล่งน้ำ สำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว 0.81 ล้านไร่ รองลงมา คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.38 ล้านไร่ อ้อยโรงงาน 0.37 ล้านไร่ และมันสำปะหลัง 0.34 ล้านไร่ ด้านปศุสัตว์ ไก่เนื้อ โคนม โคเนื้อ และด้านประมง ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน จังหวัดลพบุรี มีผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP ภาคการเกษตร มูลค่า 17,775 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP จังหวัดลพบุรี


รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือกับ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พร้อมน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน โครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามรัฐบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน
โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 30 แห่ง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จำนวน 14 แห่ง และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ อาทิ ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อชุมชนและพื้นที่ห่างไกล อีกจำนวน 28 แห่ง รวมพื้นที่ดำเนิน โครงการฯ ทั้งสิ้น 72 แห่ง ครอบคลุม 47 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่รับประโยชน์กว่า 202,630 ไร่ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 18.14 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 17,496 ครัวเรือน สามารถบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการเกษตร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชประสงค์ให้ประชาชน ทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090