ข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – กษ.พิษณุโลก จัดโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมถ่ายทอดสดพิธีเปิดและกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ 28 จังหวัด

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ที่บริเวณบึงราชนก โซน 6 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน“ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด


ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมประสานงานบูรณาการกับ 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน “โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ จุดชมวิวรถไฟลอยฟ้า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Kick Off ถ่ายทอดสัญญาณพร้อมกัน 28 จังหวัดทั่วประเทศ


สำหรับ “โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ประกอบด้วย โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 30 แห่ง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จำนวน 14 แห่ง และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชนและพื้นที่ห่างไกล จำนวน 28 แห่ง โดยกำหนดวันเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ รวมถึงสร้างการรับรู้ในการรักษาบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง ให้ผู้ใช้น้ำเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ
สำหรับบึงราชนก (โซน 6) เป็นอีกหนึ่งจุดของโครงการฟื้นฟูบึงราชนก มีลักษณะพื้นที่เป็นแก้มลิงลุ่มต่ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งบริเวณทั้งหมดบึงราชนกมีพื้นที่กว่า 4,851 ไร่ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำวังทอง ขาดการพัฒนาขุดลอกบึงราชนกทั้งพื้นที่ มาเป็นเวลานาน ทำให้มีสภาพตื้นเขินจนบางส่วนของพื้นที่ไม่มีลักษณะเป็นบึง เดิมมีคลองรับน้ำเข้าได้แก่ คลองวงพาด คลองสมอแข แต่ไม่สามารถรับน้ำเข้าจากแม่น้ำวังทองได้โดยตรง ประกอบกับ แม่น้ำวังทอง มีต้นน้ำจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นประจำทุกปี
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญต่อไป


ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก