ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

“สมใจ สัตบุศย์” นั่งประธานชมรม “นิวส์ 24” คู่ขนานกับ นิวส์ 24 สถานีประชาชน (ไทยแลนด์)

เร็วๆ นี้ นายสมัย นิกุลรัมย์ ผู้อำนวยการสถานี นิวส์ 24 สถานีประชาชน (ไทยแลนด์) เป็นประธานในการประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการก่อตั้งสถานี นิวส์ 24 ซึ่งได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม ห้างหุ้นจำกัด นิวส์ 24 สถานีประชาชน (ไทยแลนด์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในทุกด้าน และในที่ประชุมมีความเห็นชอบให้มีการก่อตั้ง “ชมรม นิวส์ 24” ขึ้น เพื่อดำเนินการคู่ขนานร่วมด้วยช่วยกันไปพร้อมกับ นิวส์ 24 สถานีประชาชน (ไทยแลนด์)
โดยในที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายสมใจ สัตบุศย์ เป็นประธานชมรมก่อตั้งและประธานชมรม “นิวส์ 24 ” ปีบริหาร 2567 โดยได้รับความเห็นชอบและมติในที่ประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานชมรมฯ อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2567 พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้ง รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย


พ.ต.อ.สุขสันต์ แสนสวัสดิ์ รองประธาน (1) น.ต.นิราช ทิพย์ศรี รองประธาน (2) นายส่งศักดิ์ พรมเอี่ยม รองประธาน (3)
นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัยรองประธาน (4) นาย
อุศเรน จันทา เลขานุการ นายอนันท์ ชูคง ปฏิคม พ.อ.ศิริพงษ์ นิลจันทร์เหรัญญิก MR.AMIT JAIN กรรมการ นายพศิน ปิยปันกรรมการ นายพิศธยา ชาติชัชวาล กรรมการ
นางกาญจนา สภารมณ์ กรรมการ ร.ต.วิศิษฐ์ ฟุ่งเฟื่อง กรรมการ ทนายอนันท์ ชูคง เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และนายเรืองชัย กลางขุนทด เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกให้ครอบคลุม และทำงานเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของสมาชิกในชมรมอีกด้วย
ในส่วนของ สถานีข่าว
นิวส์ 24 สถานีประชาชน (ไทยแลนด์) มีนายสมัย นิกูลรัมย์ เป็นผู้อำนวยการสถานี นิวส์ 24 สถานีประชาชน (ไทยแลนด์) นายดิษฐพงษ์ ทองชิว เป็นรองผู้อำนวยฯ นายนววิช จุลละนันนน์ เป็นเลขานุการฯ และ น.ต.นิราช ทิพย์ศรี เป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวฯ เพื่อดำเนินงานคู่ขนานร่วมกับชมรม นิวส์ 24 ซึ่งปัจจุบัน มีการออกอากาศทาง เพจเฟซบุ๊ค และทางยูทรู้ป ที่มีสมาชิกติดตามมากกว่า 1 ล้านคน มาอย่างต่อเนื่อง
โดย ชมรม นิวส์ 24 (NEWS 24 CLUB)
มีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 69 ซอยรัชดาภิเษก 66 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 090-9535645
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334