ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ร้อยเอ็ด-จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ระยะที่ 2 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ วัดป่าทรงธรรม บ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลธงธานี ตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน (ระยะที่ 2) ด้วยกระบวนการโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTX) ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธี โดยมี พระครูนันทกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวารีวิหาร บ้านหัวโนน
ต.ธวัชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวว่า โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลธงธานี ตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน (ระยะที่ 2) ด้วยกระบวนการโดยชุมชมเป็นศูนย์กลาง (CBTX) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พื้นที่ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ผู้ว่าราชการจังทวัดทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินงานในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเด็ดขาดให้มีผลการจับกุมผู้กระทำกวามผิดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ภายใน 50 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเป้าหมาย ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดเป็นพื้นที่สีแดงที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง จำนวน 25 จังหวัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งอำเภอธวัชบุรีได้ดำเนินการลงพื้นที่ประชาคมเพื่อค้นหา และนำผู้เสพ/ผู้ติด ในพื้นที่ดังกล่าว และได้มีผู้ผ่า นการคัดกรอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูแล้ว นั้น โดยได้แบ่งการดำเนินการออกเปืน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ ห้วงระหว่างวันที่ 5 – 14 มิถุนายน 2567 ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ หัวงระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน-วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ระยะที่ 3 ขั้นสร้างความยั่งยืน ห้วงระหว่างวันที่ 1-31 สิงหากม 2567 กิจกรรมขณะนี้ การดำเนินการอยู่ในระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ โดยในพื้นที่ตำบลธงธานี มีประชากร จำนวน 5,675 คน จำนวนกรัวเรือน 1,700 ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในการตรวจกัดกรอง อายุตั้งแต่
12-65 ปี จำนวน 4,059 คน ดำเนินการตรวจกัดกรองแล้ว จำนวน 2,703 คน คิดเป็น 66.59 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้ารับ การบำบัด 139 คน แยกเป็นชาย 130 คน หญิง 9 คน ได้บันทึกข้อมูลลงในระบบครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว โดยชุมชนจะต้องนัดหมายมาทำการตรวจปัสสาวะ และร่วมกันทำกิจกรรมชุมชนบำบัดทุก 4 วัน จำนวน 16 ครั้ง นอกจากนั้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดตามกระบวนการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 9 ครั้ง
ซึ่งในวันนี้ เป็นกิจกรรมบำบัดตามกระบวนการในครั้งที่ 1 ซึ่งตารางกิจกรรมในแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยฝ่ายปกกรอง ตำรวจ ทหาร จนท.สาธารณสุข อสม. และผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทุกครั้ง การดำเนินกิจกรรมบำบัด ประกอบด้วย กิจกรรมบำบัดทางการแพทย์ กิจกรรมปลุกจิตทำนึกให้มีความรักและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสำนึกรักบ้านเกิด การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
อาสา และการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน มีการให้บริการตัดผมฟรี ให้แก่ “กลุ่มคนดีที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดร่วมกับชุมชนในพื้นที่ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อกดดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยุติการกระทำผิดกฎหมาย และหันมาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนของตนเอง

นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจ ว่า หลักการของชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน คือ ปัญหาเกิดที่ไหน ให้คนที่นั่นเป็นคนแก้ปัญหา เพราะคนในชุมชนนั้นจะเป็นคนที่รู้ปัญหาดีที่สุด การให้โอกาสสมาชิกในชุมชนที่เคยพลาดพลั้งไปบ้าง เป็นเรื่อง
ที่ควรกระทำ และควรให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจ มาเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อจะได้ช่วยกัน
ดูแลชุมชนของตนเอง โดยสมาชิกชองชุมชนอย่างแท้จริง
การจัดโครงการฯในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก มทบ.27 กอ.รมน.จว.รอ. รพ.ธวัชบุรี เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ นายกเทศมนตรีตำบลชงธานี กำนันตำบลธงธานี ผญบ.ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อสม. ในพื้นที่ ต.ธงธานี ทุกหมู่บ้าน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ