ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตาก – ป.ป.ช. ตาก สั่งลุยวันที่ 2 กำกับติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสนธยา ยาพิณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การกำกับติดตามและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนสูตรต้านทุจริตศึกษา ลงพื้นที่กำกับติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวังเจ้า จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2. โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อำเภอเมือง จังหวัดตาก
3. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
4. โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากทั้งนี้ เพื่อติดตามประสานความร่วมมือและให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษา เพื่อทราบผลการดำเนินการ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับพื้นที่ต่อไป

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก