การศึกษาพระสงฆ์พุทธศาสนา

เพชรบูรณ์ – ครูพานักเรียนเข้าวัดแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เพชรบูรณ์ – ครูพานักเรียนเข้าวัดแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานที่โรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน ขังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน มอบหมายให้ นายเสรี ชาติสุทธิ อดีต ผอ.โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนเป็นประธานพาคณะครูนักเรียนโรงเรียนเสรีศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่มกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

โดยมีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้แสดงตนเป็นพุทธศาสนาตามหลักการประกอบพิธีดังกล่าว๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในระพุทธศาสนาอันจะเป็นทางชักจูงให้เข้าใจซาบซึ้งในศีลธรรมจรรยายิ่ง ๆ ขึ้นเป็นผลดีแก่หมู่คณะและประเทศชาติ๓. เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์ที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ปฏิญาณตนยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต ๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมได้ปฏิญาณตนนับถือพระพุทธศาสนา อันเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจและเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งโรงเรียนเสรีศึกษาร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระพุทธบาทชนแดนและคณะสงฆ์อำเภอชนแดนจัดขึ้น ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 160 คน คณะครู จำนวน 15 ท่านโดยการนำของนายเสรี ชาติสุทธิ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์หลายแห่ง
***/อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/088-1713345/