ข่าวทั่วไป

” X-RAY ทุกตารางนิ้ว สกัด โควิด – 19 ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 บูรณาการสนธิกำลัง ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ประชาชน ลาดตระเวน เฝ้าตรวจ ตามแนวชายแดน

” X-RAY ทุกตารางนิ้ว สกัด โควิด – 19 ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 บูรณาการสนธิกำลัง ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ประชาชน ลาดตระเวน เฝ้าตรวจ ตามแนวชายแดน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังคงรุนแรง และปรากฏมีผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้มีการเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในทุกช่องทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็ตาม ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จึงกำหนดการปฏิบัติภารกิจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง ตามแนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของ กองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3

โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังชุดปฎิบัติการ บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงอำเภอพบพระ, อำเภอแม่ระมาด, อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการกวดขันตรวจตราพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนที่อาจจะนำเชื้อไวรัสโควิด – 19 เข้ามาในประเทศไทยโดยแบ่งพื้นที่ 3 ส่วน คือ 1.พื้นที่ชายแดน เน้นตรวจตราพื้นที่ทางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย อาทิ ใช้โดรนตรวจตรา วางเครื่องกีดขวาง เพื่อจำกัดพื้นที่การลักลอบเข้ามา ร่วมทั้งร่วมมือด้านการข่าวกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

 

2.พื้นที่ชายแดนถึงพื้นที่ตอนใน เป็นการสนธิกำลังระหว่างตำรวจ ทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดนประจำอำเภอ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน สกัดตามพื้นที่ที่คาดว่าจะลักลอบเข้าเมือง ตรวจค้นพาหนะที่ได้รับแจ้ง เป็นต้น และ 3.พื้นที่ตอนใน ซึ่งตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบ จัดชุดปฏิบัติการรวจค้นสอบสวนสถานประกอบการ โรงงาน ที่มีคนค่างด้าวทำงาน หรือสถานที่ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมีชุดปฏิบัติการในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้หากประชาชนพบเบาะแส สามารถแจ้งมาได้ที่ สายด่วน 1138, 1559, 191

เจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก ในการรักษาป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการ ขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ, ยาเสพติด, อาวุธสงคราม และการค้ามนุษย์ ซึ่ง ทหารพราน ” นักรบประชาชน ” ที่ปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนมีสภาพภูมิประเทศบางพื้นที่ยากลำบากต่อการเดินทางต้องใช้เพียงวิธีการเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นโดยการค่อยๆไต่ลงจากทางลาดชัน หรือเดินตามป่าทึบ บริเวณแนวชายแดนสันเขาสูง ซึ่งได้มีการจัดวางกองกำลังในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยหน่วยงานทหารในพื้นที่ บูรณาการสนธิกำลัง ร่วมกับ หน่วยงานด้านความมั่นคง , ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(แม่สอด) ,ด่านศุลกากรแม่สอด, ฝ่ายปกครองจังหวัดตาก ตำรวจภูธรในพื้นที่ จัดวางกำลังร่วมกันในการตรวจเข้ม ตรวจตราเฝ้าระวังป้องกัน การเข้าออกแนวชายแดน ของบุคคลอย่างเข้มข้น เป็นหนึ่งในมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19 นอกจากนี้ โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ได้ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดน ช่องทางท่าเรือ – ท่าข้ามธรรมชาติและในพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทุกช่องทางในพื้นที่ชายแดน แบบ X-RAY ทุกตารางนิ้ว ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งกลางวันและกลางคืน

ทีมตระเวนข่าว ทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร.0816888600