ข่าวทั่วไป

ตาก – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

ตาก – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

นางสาวสุธาสินี เถาสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ฯ พร้อมคณะทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แนะแนวการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2568 ให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
โดยนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด มอบหมายให้นางพิมพ์ภัทร เมืองเขียว ครูแนะแนว นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กองบริการการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ แนะแนวการศึกษาสัญจร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านจัดการศึกษา ข้อมูลด้านการศึกษาและเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และ ผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

ด้านนางสาวสุธาสินี กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด เป็นสถาบันการศึกษาที่มีผู้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับคณะนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจในอนาคตต่อไป

เกษมสันต์ ไชยเดช จ.ตาก รายงาน