ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี – พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กาญจนบุรี 15-12-63 พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

ที่อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พ.อ.บรรเจิด จันทรส่งเสริม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ. สยามบรมราชกุมารี แด่โรงเรียนตามแนวชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปปลูก และขยายพันธุ์ จำนวน 35 ราย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยกบ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย อำเภอสังขละบุรี โรงเรียนบ้านห้วยเสืออำเภอทองผาภูมิ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อำเภอหนองปรือ โรงเรียนบ้านบ้องตี้

อำเภอไทรโยค โรงเรียนบ้านห่วยน้ำโจน อำเภอเลาขวัญ โรงเรียนบ้านดอนแฉลบ อำเภอห้วยกระเจา เป็นต้น และมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน แก่เกษตรกรตัวอย่าง

เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนา พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นการระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา พันธุ์พืชให้กับเกษตรกรและราษฎร ได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรค และแมลง นำไปเพราะปลูกไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน เป็นปัจจัยที่ช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกลหลักที่จะทำให้รอดพ้น จากภัยพิบัติต่างๆเช่น โรคระบาด ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้น

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกรและราษฎรตามวัตถุประสงค์ต่อไป

เกษร เสมจันทร์