COVID-19ข่าวทั่วไปป้องกัน COVID-19

สระแก้ว – ผู้ว่าฯ สั่งทุกหน่วยงานป้องปราม โควิด-19 เต็มที่

สระแก้ว- ผู้ว่าสั่งป้องปรามเต็มที่โควิด19″

 

 

ผู้สื่อข่าวราย งาน ” นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
สั่งอำเภอเมืองสระแก้ว โดยการนำของ นายราเยส ราย รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสระแก้ว
นายบุรินทร์ ล่วงเขต ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
สมาชิกอส.ร้อยอส.อ.เมืองสระแก้วที่ 2
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสระแก้ว
และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว
ร่วมตรวจสถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านนวดแผนไทย ร้านอาหาร สถานประกอบการที่เปิดให้บริการมีลักษณะคล้ายสถานบริการ และสถานประกอบการอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว
โดยกำชับให้ปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 0036/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid 19) ฉบับที่ 24 อย่างเคร่งครัด
เพื่อเป็นการลดและป้องกันการแพร่ระบาด และสร้างพฤติกรรมและสุขลักษณะในการป้องกันโรค อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินชีวิต ภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดได้กำหนด

พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 1
ให้ประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ได้ปฏิบัติตาม อย่างเข้มงวด
ผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการการกำชับสถานประกอบการในพื้นที่
จำนวน 17 แห่ง
ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นอย่างดี

นายยุทธนา พึ่งน้อย /ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว