ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปสังคม

จังหวัดตากจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน

จังหวัดตากจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน

วันที่ 1 ก.ค. 2563 ที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปากทางเขื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายอำเภอสามเงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม


จังหวัดตากได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ รณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพื่อเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดตากอีกทางหนึ่ง

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ รายงาน