ข้าราชการไทย

อุตรดิตถ์-อำเภอลับแลร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ซักซ้อมเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเปิดภาคเรียน

อำเภอลับแลร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ซักซ้อมเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเปิดภาคเรียน

นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติ/เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในพื้นที่

โดยมี นายแพทย์กิตติพงศ์ อุบลสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล นายสมศักดิ์ มีอ่วม สาธารณาสุขอำเภอลับแล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่อำเภอลับแลทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอลับแล ทั้ง 16 แห่งร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักถึงสถานการณ์และแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัด และร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ ได้มีการหารือและขอความร่วมมือโรงเรียนร่วมดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ดังนี้
1.ก่อนเปิดเรียน ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นสารเคมีฆ่ายุงตัวแก่ในและนอกอาคารเรียน
2.สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์
3.พ่นสารเคมีฆ่ายุงตัวแก่ใรห้องเรียนตอนเย็นวันศุกร์
4.ทายากันยุง เพื่อป้องกันยุงกัด
5.ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกหน้าเสาธรและในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ
5.สร้าง อสม.น้อย เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

ภาพ/ข่าวโดย ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน