ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อปท.เข้ารับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อปท.เข้ารับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบนโยบายแก่ข้าราชการที่มารายงานตัวสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นำผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงายผู้บริหาร ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ให้คณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้ จำนวนทั้งสิ้น 333 อัตรา

ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัคร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และได้ดำเนินการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้เป็นที่เรียบร้อย

สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารทั้งหมด จะต้องไปปฏิบัติราชการการย้ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การโอนออกไปต่างจังหวัด การรับโอนจากต่างจังหวัดเข้ามา การโอนภายในจังหวัด การย้ายภายในเทศบาล และการโอนย้ายภายใน อบต. ซึ่งทั้งหมดได้มารายงานตัวที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ซึ่งในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน และฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย ได้มีการพิจารณาแล้วจากการประชุม ก.จ.จ.มีมติเห็นชอบให้มีการย้าย การโอน การรับโอนข้าราชการ อบจ.เชียงราย จำนวน 10 ราย การประชุม ก.ท.จ.เชียงรายได้มีมติเห็นชอบให้มีการย้าย การโอน การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล จำนวน 83 ราย และการประชุม ก.อบต. จังหวัดเชียงราย มีมติเห็นชอบให้มีการย้าย การโอน การรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 30 ราย

สำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหารที่โอนออกไปต่างจังหวัด จำนวน 27 ราย ได้ไปรายงานตัว ณ จังหวัดที่ประสงค์จะขอรับการแต่งตั้งแล้ว ในส่วนของผู้ผ่านการสรรหาในสายงานผู้บริหารตามมติ ก.จ.จ. ท.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัดเชียงรายดังกล่าว ได้มารายงานตัวที่จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 96 ราย โดยแยกประเภทคือ ประเภทบริหารท้องถิ่น จำนวน 12 ราย ประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 73 ราย และสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 11 รายด้วย

เครดิตข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย