ข้าราชการไทยข่าวทั่วไป

จังหวัดเชียงรายเสริมสร้างความรู้และปลุกจิตสำนึกในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

จังหวัดเชียงรายเสริมสร้างความรู้และปลุกจิตสำนึกในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้และปลุกจิตสำนึกในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อเช้าวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งสำนักงานจังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้น ภายใต้โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ โดยมี นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผํเกี่ยวข้องในงานพัสดุของส่วนราชการและหน่วยวานของรัฐเข้าร่วมกิจกรรม

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ด้วยการจัดระบบอัตรากำลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม ด้วยการจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมภาครัฐทุกระดับ

าำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร การละเว้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก จริยธรรมคุณธรรม รวมถึงความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดทั้งเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์และพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเป็นภัยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ การดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดให้มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ และมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดสรรและจ่ายงบประมาณ มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบและผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้

 

สำหรับ ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วยบุคลากรจากส่วนราชการ ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 300 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท) เขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

ทีมตระเวนข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน

( สนใจติดต่อลงโฆษณา โทร.0816888600 )