ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

สระแก้ว – เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชปณิธานฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว เกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชปณิธาน

กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เยี่ยมชมกระบวนการวิธีการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิดสืบสาน รักษา และต่อยอด ประกอบกับพระราชดำริ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ และการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีพันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ให้การต้อนรับ ณ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช ต. ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว