ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

อนุกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก สำนักนายกรัฐมนตรี คณะที่ 5 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ 4

อนุกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก สำนักนายกรัฐมนตรี คณะที่ 5 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ 4

ตลอดทั้งวันในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก นำโดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วย พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ และนางสาวมะลิวัลย์ เก็ดหมัด ช่วยเลขานุการ ออกเดินทางไปตรวจประเมินสถานที่ราชการสะดวก ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยช่วงเช้า อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ได้เดินทางไปยัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โดยมี นางวนิดา ทิพย์ศักย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมหน่วยงาน การปฏิบัติงาน และนำเสนอเกณฑ์การประเมิน GECC ทั้ง 3 ด้าน

จากนั้น คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ได้เดินทางไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เพื่อประเมิน GECC ทั้ง 3 ด้าน และเยี่ยมชมภารกิจการให้บริการในรูปแบบศูนย์ราชการสะดวก และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยมี นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

และในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย โดยมี นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นายวัชรินทร์ เยาว์ธานี สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปนำเสนอผลงานสำคัญในด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

โดยจะประเมินตั้งแต่งานบริการอาคารสถานที่ การจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ และประชาชนผู้ใช้บริการทุกกลุ่มตามหลักอารยสถาปัตย์ เช่น จุดบริการชาร์ทโทรศัพท์ฟรี จุดบริการเครื่องดื่มสำหรับผู้มาใช้บริการ จุดเคาน์เตอร์บริการในรูปแบบ One Stop Service จุดสนับสนุนสินค้า OTOP ชุมชน และจุดบริการให้คำปรึกษาปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 ได้กล่าวด้วยว่า การลงตรวจประเมินในครั้งนี้ จะประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดเชียงราย ที่ทางหน่วยงานได้ทำการยื่นเรื่องขอสมัครนำจุดบริการประชาชนเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกทั้ง ยังช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับการพัฒนา คุณภาพของงานบริการให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม

ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เปิดช่องทางการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เพิ่มเติมกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถส่งใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC ) จำนวนทั้งสิ้น 2,231 ศูนย์

ในการนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจำนวน 10 คณะ ตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครแล้ว มีศูนย์ที่ผ่านการคัดกรองเอกสาร และจะมีการตรวจประเมินมาตรฐานในรูปแบบ Video Conference และลงพื้นที่ตรวจประเมินจำนวน 463 ศูนย์ และอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจำนวน 10 คณะ เพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก และมอบตราสัญลักษณ์แก่ผู้บริหาร ภายในเดือน กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมตระเวนข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน