ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19

ตราด – โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพร้อมแล้วกับการเปิดเรียน ผ่านมาแล้ว 2 วัน

ตราด – โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพร้อมแล้วกับการเปิดเรียน ผ่านมาแล้ว 2 วัน

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วย นายสมนึก เกษโกวิท หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุขจังหวัดตราดคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูอาจารย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมีนายสําเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
สำหรับโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้เปิดการเรียนการสอนในระดับหนึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1000 คน และครูผู้สอนจำนวน 67 คน ชาย 19 หญิง 48 คน ทางโรงเรียนได้ใช้แนวทาง 6 มิติของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการเฝ้าระวังและเป็นการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 เป็นรอบประเมินความพร้อม ได้แก่

การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลักคือ
มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างเพียงพอ
จัดให้มีการเว้นระยะห่าง
ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ
ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ สนับสนุนสื่อความรู้ป้องกัน COVID- 19 เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการ และสร้างความเข้มแข็ง ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กในพื้นที่ห่างไกลมาก
สวัสดิภาพและการคุ้มครอง เตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย แนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)
นโยบาย มีแผนงาน โครงการรองรับ แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดบทบาทหน้าที่และสื่อสารการบริหารการเงิน โดยพิจารณาการใช้งบประมาณสำหรับการป้องกันการระบาดของโรค COVID-9 ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งหลังจากที่คณะได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1/2563 แล้วต่างชื่นชมในมาตรการการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 นอกจากโรงเรียนต้องควบคุมมาตรการ และปฏิบัติตามคำแนะนำในทุกมิติแล้ว ในส่วนของผู้ปกครองซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับสถาบันสมามรถป้องกัน COVID-19 ได้

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก