ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

อุตรดิตถ์ – เปิดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 1 /2563

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมาย ให้ นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วย
1. นางกิ่งเพ็ชร ศิริบูลย์ภักดี ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดฯ
2. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว เหรัญญิกเหล่ากาชาดฯ
3. นางประพิมพ์ เดชายนต์ปัญชา กรรมการเหล่ากาชาดฯ
4. นางวริยาภรณ์ ขวัญวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดฯ

เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 1 /2563 ซึ่ง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ อุตรดิตถ์ และ น่าน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 และร่วมส่งมอบธงกาชาดแก่เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน