ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดอบรมเลี้ยงไก่ไข่ น้อมนำศาสตร์พระราชานำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดอบรมเลี้ยงไก่ไข่
น้อมนำศาสตร์พระราชานำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา คิดค้น และวิจัย แล้วพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อใช้ในการจัดการลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ จากภูผาสู่มหานที เมื่อนำองค์ความรู้นี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และมอบหมายให้ นาวาเอกเกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และรองหัว หน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เชิญ นายณรงค์ ตั้งใจ ปศุสัตว์ อ.แหลมงอบ จว.ตราด มาอบรมให้ความรู้กับ กำลังพล และครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชน อ.แหลมงอบ จว.ตราด เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กำลังพลและครอบครัวรวมถึง พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ มีความพออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้ มีความพอประมาณตามอัตภาพ และเป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อ.แหลมงอบ จว.ตราด

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645