ข่าวพาดหัวศาสนา

จันทบุรี-กระทรวงศึกษาธิการการมอบรางวัล เสมาทองคำ

จันทบุรี-กระทรวงศึกษาธิการการมอบรางวัล เสมาทองคำ

ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่พระอาจารย์เบิ้ม และ พระอาจารย์น้ำ ประธาน และ เลขาฯ มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ผู้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน

ในปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก เสมาทองคำ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษา โดยปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาคัดเลือก พระครูพุทธบทบริบาล ( พระอาจารย์เบิ้ม ) ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง เจ้าอาวาสวัดพลวง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ และ พระครูปลัดน้ำ มันตะชาโต เลขามูลนิธิพระพุทธบาทพลวง เข้ารับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังกล่าว

โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ถวายรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 แก่ พระอาจารย์เบิ้ม และ พระอาจารย์น้ำ โดยที่ผ่านมา มูลนิธิพระพุทธบาทพลวงได้ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารด้วยการให้โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ เด็กยากจน แบ่งเบาภาระครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรง และ ทางอ้อม อาทิการสนับสนุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน การมอบทุนการศึกษานักเรียนที่ประพฤติดี ระดับประถม จนถึง อุดมศึกษา การประกวดและมอบรางวัลคัดลายมือเพื่อส่งเสริมภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป และในปี 2563 ทางมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จ.จันทบุรี ฝ่ายปกครอง และ ส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ ร่วมกันจัดทำโครงการบ้านพุทธบาทพลวง รวมน้ำใจบุญ ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้โดยการก่อสร้างบ้าน หรือปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยแก่ครอบครัวนักเรียนที่มีฐานะยากจนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย อีกทั้งนอกเหนือจากนี้ มูลนิธิพระพุทธบาทพลวงยังได้สนับสนุนหน่วยงานราชการ ชุมชน ในการพัฒนาสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การก่อสร้างอาคารผู้ป่วย หรือ ตึกสงฆ์โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ การปรับปรุงพัฒนาสถานที่สาธารณะ การสนับสนุนหน่วยงานด้านอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นมอบอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 การจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรแก่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

ซึ่งเป็นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบ และ ส่วนหนึ่งมาจากเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏในปีที่ผ่านมา และในปีนี้มูลนิธิพระพุทธบาทพลวงกำหนดสร้างบ้านตามโครงการ บ้านพุทธบาทพลวง รวมน้ำใจบุญ ให้แก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจนประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเบื้องต้นรวมประมาณ 10 หลัง ผู้สนใจจะร่วมบริจาคเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ยากจนสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง วัดพลวง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ หรือที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก