ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สั่งปิด หมู่บ้านชั่วคราว หลังพบผู้ติดเชื้อ โควิดจำนวนมาก

กาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สั่งปิด หมู่บ้านชั่วคราว หลังพบผู้ติดเชื้อ โควิดจำนวนมาก

จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนบ้านอีต่อง ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง จำนวน 8 ราย รายแรกที่ติดเชื้อคือรายที่ 119 ของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ป่วยเป็นหญิง อายุ 63 ปี รักษาอยู่ รพ.พหลพลพยุหเสนา รายที่ 2 คือรายที่ 157 เป็นหญิง อายุ 72 ปี ตรวจหาเชื้อวันที่ 1 พ.ค.ผลตรวจพบเชื้อวันที่ 2 พ.ค.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 119 ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ รพ.ทองผาภูมิ

หลังจากในชุมชนบ้านอีต่อง พบผู้ติดเชื้อจำนวนดังกล่าว นางอรุณี หัตถกีรติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านอีต่อง หมู่ 1 ตำบลปิล๊อก ได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งประชาชนในชุมชน ทันที ผลประชุมมีมติให้ปิดชุมชนบ้านอีต่อง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยไม่มีกำหนด

จากนั้นวันที่ 4 พ.ค.ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพ.สต.ปิล๊อก รวมทั้ง รพ.ทองผาภูมิ และสาธารสุข อำเภอทองผาภูมิ ได้ลงพื้นที่เก็บสารคัดหลั่งโพรงจมูกจากลุ่มผู้เสี่ยงในชุมชนบ้านอีต่อง เพื่อตรวจหาเชื้อ โควิด-19 อีก จำนวน 92 ผลการตรวจหาเชื้อออกมาเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 6 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 3 ราย โดยผู้ป่วยทั้ง 6 ราย รักษาตัวอยู่ที่รพ.ทองผาภูมิ ทางผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีมาตรการณ์ปิดหมู่บ้าน 100% โดยคนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

และเมื่อวันที่ 8 พ.ค.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ ได้ลงพื้นที่เก็บสารคัดหลั่งโพรงจมูกจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนบ้านอีต่อง ทั้งหมด จำนวน 289 คน พบผู้ติดโควิด-19 จำนวน 16 คน ทราบผลเมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงพยาบาลทองผาภูมิได้ไปรับคนไข้มารักษาตัวแล้ว ถ้าเตียงคนไข้ไม่พออาจมีบางส่วนส่งไปโรงพยาบาลไทรโยค จากประชาชนติดกันเอง ขณะนี้ต้องกำชับให้ชาวบ้านปิดหมู่บ้านไม่ให้ขึ้นลงเด็ดขาด ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอด แยกกันอยู่ แยกห้องนอน แยกของใช้ ห้ามใช้ร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายในหมู่บ้าน ขณะที่ทางหมู่บ้านในวันนี้ได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 รอบหมู่บ้าน พร้อมทั้งเพิ่มมาตรกรปิดหมู่บ้าน 100 % ห้ามคนขึ้นคนลง รถส่งของห้ามขึ้นมาเด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด

ต่อมา นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งเลขที่ 2249/ 2564 เรื่อง การปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว ด้วยปรากฏสถานการณ์ว่ามีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่บ้านอิต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จากการสอบสวนโรคของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พบว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่บ้านอิต่อง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก กรณีย์ดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่ เพื่อมิให้มีการแพร่โรค ออกไปเป็นวงกว้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 5 มีนาคมพ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราว ดังนี้

ข้อ 1 กำหนดปิดพื้นที่บ้านอิต่อง หมู่ทึ่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

ข้อ 2 ห้ามผู้ใดในพื้นที่เข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านอิต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

ข้อ 3 ห้ามบุคคลในพื้นที่ตามข้อ 1 รวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะเกินกว่า 2 คน ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ข้อ 4 มอบหมายให้นายอำเภอทองผาภูมิบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บริเวณป้อมตำรวจเชิงเขา สถานีตำรวจภูธรปิล๊อกหมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณะชนหรือกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตร 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

สั่ง ณ.วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ลงชื่อ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี

บ้านอิต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่บนเทือเขาตะนาวศรี ติดต่อกับประเทศเมียนมา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี อากาศเย็นตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวจึงนิยมไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก

เกสร เสมจันทร์ รายงาน