ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ติดตามผลงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ อสม.ที่ทุ่มเทป้องกันโควิด-19 ในชุมชน

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ติดตามผลงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ อสม.ที่ทุ่มเทป้องกันโควิด-19 ในชุมชน

วันนี้ ( 8 ก.ค.63 ) ที่หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ อสม.และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การคัดกรอง ให้ความรู้ประชาชน ในชุมชนเพื่อป้องกันและสอดส่องดูแลบุคคลภายนอกจากพื้นที่เสี่ยงที่เข้ามาในชุมชนป้องกันโควิด -19 และผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดและให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ อำเภอโป่งน้ำร้อนจะมีพื้นที่ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้เพื่อคัดกรอง สังเกตอาการคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ Local Quarantine รวมทั้งสถานที่กักตัว ค่ายกักกันตัวผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร


หลังจากนั้นนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ กธจ.จังหวัดจันทบุรี ครั้งที 3 / 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และ ติดตามสอดส่องผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล และในช่วงบ่าย ช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก