ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19

ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มเรือสินค้าเข้าไทย ป้องกัน COVID -19

ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มเรือสินค้าเข้าไทย
ป้องกัน COVID -19

ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จังหวัดชลบุรี และ ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงเน้นการตรวจคัดกรองเรือสินค้าเดินทางมาจากต่างประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
เมื่อ 8 ก.ค.63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย ศรชล.จังหวัดชลบุรี และ ศคท.จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบการปฏิบัติการควบคุมเส้นทางคมนาคมทางน้ำระหว่างประเทศ ตามมาตรการที่กำหนดใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเรือสินค้าที่เทียบท่าเรือ Kerry Siam Seaport จำนวน 1 ลำ ชื่อเรือ POS HOCHINMINH ประเภทเรือ: General Cargo Ship สัญชาติเรือ: Panama ลูกเรือ 19 เดินทางมาจากประเทศเวียดนาม


ในวันเดียวกัน ศรชล.จังหวัดประ จวบคีรีขันธ์ บูรณาการร่วมกับศูนย์ควบ คุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จว.ราชบุรี ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019/COVID-19 ลูกเรือสินค้าจากต่างประเทศ จำนวน 2 ลำ ชื่อเรือ MV BBC JADE สัญชาติ ANTIGUA & BARBUDA เดินทางมาจากประเทศ SINGAPORE และเรือ MV GLOBAL ROSE สัญชาติ PANAMA เดินทางมาจากประเทศ JAPAN มีลูกเรือรวมสองทั้งลำ 33 คน ณ ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน
ผลการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.3 องศาเซลเซียส ไม่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์นิยามของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645