ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวเทคโนโลยี

การสื่อสารสำคัญที่สุด ทัพเรือภาคที่ 1 ดำรงความพร้อมและขีดความสามารถด้านการสื่อสารเสียงแห่งการบังคับบัญชา

ทัพเรือภาคที่ 1 ดำรงความพร้อมและขีดความสามารถด้านการสื่อสารเสียงแห่งการบังคับบัญชา
การสื่อสารคือเสียงแห่งการบังคับบัญชา (Communication is a Voice of Command) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้าน องค์บุคคล องค์วัตถุ และดำรงขีดความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารของหน่วย รวมทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลตำบลที่ในการวางจุดเชื่อมต่อการสื่อสาร และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการสื่อสารในพื้นที่ปฎิบัติการ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารให้แก่กำลังพล ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทราบถึงตำบลที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 ที่มีความเหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์เป็นจุดเชื่อมข้อมูลการสื่อสารได้ดี


ทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้จัดการฝึกซ้อมการใช้รถสื่อสารดาวเทียมและรถวิทยุสื่อสารในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเพชร บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร สำหรับการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งความสำคัญต่อ ความสำเร็จของภารกิจ เปรียบเสมือน เสียงแห่งการบังคับบัญชา
พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จึงมอบหมายให้ นาวาเอก ทวีศักดิ์ ทองนำ ผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำนวยการฝึกและกำกับดูแลการฝึก อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การฝึกมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อหน่วยและกองทัพเรือ ระหว่าง 30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63
ที่ผ่านมา
ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี รายงาน 0909535645